Gå direkt till sidans innehåll
Sjö i Skaraborg

Trofiskt planktonindex (TPI) i sjöar

Indikator SE. 5.2. 7

Växtplankton visar på flera sätt miljön i vattensamlingen. Både artsammansättningen och den totala mängden är viktiga parametrar. Även andel cyanobakterier tas med för att kunna göra en statusklassificering gällande växtplankton.

Trofiskt planktonindex (TPI) innebär att växtplanktonarter har tilldelats ett indextal, arter som främst förekommer i eutrofa (näringsrika) sjöar har höga indextal (max 3) och arter som främst förekommer i oligotrofa (näringsfattiga) sjöar har låga indextal (min -3).

Sjöns trofiska planktonindex (TPI)

Kommentar

I sjön Lången visade trofiskt planktonindex (TPI) på otillfredsställande status. De flesta TPI-arterna i Lången var arter som trivs i näringsrika vatten. Bedömningsgrunderna för växtplankton har sedan 2018 uppdaterats och baseras nu på biomassa, klorofyll och planktontrofiskt index (PTI) istället för biomassa, andel cyanobakterier och trofiskt planktonindex (TPI). Ny statusbedömning gällande växtplankton går därför inte göra förrän efter undersökningarna för 2021.

I sjön Östen var inte TPI bedömningsbar år 2018-2020 på grund av för få funna indikatorarter. År 2017 var statusen god avseende TPI. I Östen var det 2017 ungefär lika många arter som trivs i näringsrika som i näringsfattiga vatten. Den sammanvägda statusen 2018 för växtplankton enligt de gamla bedömningsgrunderna var hög medan statusen för 2016-2018 var god.

Under 2013 gjordes det extra provtagningar i sjön Viken på tre provpunkter;
Provpunkt 3: TPI 1,6 (måttlig)
Provpunkt 4: TPI 0,78 (god)
Provpunkt 5: TPI 0,95 (god)

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Otilldredsställande

>2

1

 Måttlig

1–2

2

 God

-0,5–1

3

 Hög

-1–-0,5

Uppdaterad: 2023-02-08