Gå direkt till sidans innehåll
Sjö i Skaraborg

Kväve i sjöar

Indikator SE. 5.2. 3

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.

Rullande treårsmedelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd.

Ytvattnets innehåll av totalkväve, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober)

Kommentar

Ur ett längre tidsperspektiv har kvävehalten i sjöarna minskat. Halten ökade dock något 2020 för alla sjöar, med undantag Bottensjön. För Lången ökade kvävehalten markant 2020.

Uppdaterad: 2023-02-10