Gå direkt till sidans innehåll
Sjö i Skaraborg

Små avlopp

Indikator SE.5.2.11

Avloppsvattnet innehåller en mängd olika ämnen som kan påverka miljön. Innehållet av organiskt material orsakar ofta syrebrist i vattendragen när det bryts ner. Andra ämnen, framför allt fosfor och kväve kan orsaka övergödning. Avloppsvatten innehåller även bakterier, virus och parasiter som kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur om det inte hanteras på rätt sätt.

MÖS har som mål att minst 5 procent av alla små avloppsanläggningar ska förbättras varje år så att de uppnår kraven.

Indikatorn redovisar antal godkända nya och förbättrade avlopp sedan år 2011. Gemensamma anläggningar är antingen påkoppling till det kommunala avloppsnätet eller flera fastigheter som har byggt en gemensamhetsanläggning. Hur många av de övriga avloppen som är godkända saknas det uppgifter om. Totalt finns det cirka 13 000 små avlopp inom kommunerna.

Antal färdigställda små avlopp

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet:
3891 stycken (2021)
Utgångsvärde:
180 stycken (2011)

Kommentar

Under 2021 godkändes 300 nya och förbättrade små avlopp. Utöver det anslöt sig 29 stycken fastigheter till det kommunala VA-nätet eller byggde en gemensamhetsanläggning. Uppgifter på gemensamma anläggningar saknas före 2015. Totalt antal godkända avlopp sedan 2011 är nu 3891 stycken.

Större delen av avloppen godkänds genom att fastighetsägare har visat att deras anläggning är godkänd eller att fastighetsägaren har fått tillstånd att bygga en ny anläggning alternativt väljer en gemensam lösning (oftast påkoppling till det kommunala spillvattennätet). De som blir godkända genom inspektioner utgör en mindre del.

Uppdaterad: 2023-02-08