Gå direkt till sidans innehåll
Sjö i Skaraborg

Syrgashalt sjöar

Indikator SE. 5.2. 9

Hur mycket syrgas som finns i vattnet bestäms dels av temperaturen (ju lägre temperatur desto mer syre kan lösas), dels av hur mycket syre som förbrukas vid nedbrytning av organiskt material. I lite djupare sjöar kan det ofta uppstå temperaturskiktningar vilka förhindrar omblandning av vattnet. Eftersom nedbrytningsprocesserna mestadels försiggår invid botten kan syreförråden där ta slut. Vid syrebrist kan giftigt svavelväte (H2S) bildas vilket syns som en svart inlagring i bottensedimenten.

Sjöns minimumhalt av syrgashalt

Kommentar

I Lången bröts en lång period med syrerikt tillstånd i bottenvattnet i augusti 2020 då det var syrefattigt. Då statusbedömningen baseras på ett minimivärde under en treårsperiod innebär detta att Lången för perioden 2018-2020 bedöms ha syrefattigt tillstånd, till skillnad från 2017 – 2019 då syrerikt tillstånd rådde i sjön. I den mycket grunda sjön Östen rådde måttligt syrerikt tillstånd för perioden 2018 – 2020, en liten försämring jämfört med 2017 – 2019 då syrerikt tillstånd rådde. Ett syrefritt tillstånd har mätts i Bottensjön under 2020. I bottenvattnet i Viken uppstår årligen syrebrist med låga syrehalter under sommaren. Syresituationen har visat en tendens att försämras sedan 90-talet, men har eventuellt börjat förbättras igen de senaste åren och ett syrefattigt tillstånd har uppmätts år 2020. I sjön Örlen kan man se en positiv trend och ligger nu på syrerikt tillstånd. Dock uppmättes ett syrefritt tillstånd 2019. Sjötorpasjön har de tre senaste åren legat på syrerikt tillstånd.

Enstaka mätningar av dåliga syreförhållande behöver inte vara ett stort problem eftersom låga halter främst mäts upp i de djupaste delarna av sjön. Vilket innebär att det oftast är en begränsad del av sjön och botten som är negativt påverkad och oftast bara under delar av året.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Syrerikt tillstånd

>7 mg/l

1

 Måttligt syrerikt tillstånd

5–7 mg/l

2

 Svagt syretillstånd

3–5 mg/l

3

 Syrefattigt tillstånd

1–3 mg/l

4

 Syrefritt eller nästan syrrefritt tillstånd

<1 mg/l

Uppdaterad: 2023-02-08