Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Utsläpp av ammoniak

Indikator SE. 6.4. 4

Utsläpp av ammoniak kan leda till försurning och övergödning av mark och vatten. Försurning skadar växt och djurlivet, både på land och i vatten, och övergödning hotar den biologiska mångfalden. Gödselhantering inom jordbruket är den enskilt största källan till ammoniakutsläpp i Sverige.

Utsläpp av ammoniak inom det geografiska området per invånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
16 kg/inv (2021)
Utgångsvärde:
19 kg/inv (1990)

Kommentar

Som väntat har MÖS-kommunerna högre utsläpp av ammoniak per invånare än hela riket, eftersom det finns mycket jordbruk inom regionen. Trots detta har utsläppen minskat i MÖS sedan 1990.

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av ammoniak avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området delat med invånare. Utsläppen per invånare ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. En stor andel lantbruk kan leda till stora utsläpp lokalt.

Uppdaterad: 2023-11-22