Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Slåtterängar

Indikator SE. 6.1. 3

Slåtterängar är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Indikatorn följer upp miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Andel av det aktuella områdets totala betesmark som utgörs av slåtteräng

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet:
1,6 % (2022)
Utgångsvärde:
0,7 % (2011)

Kommentar

Andelen av betesmarken som utgörs av slåtterängar har ökat något de senaste åren inom MÖS-kommunerna. Skövde har den högsta andelen inom MÖS, 3,2 procent. Det är strax under andelen slåtteräng av total betesmark i Sverige.

Uppdaterad: 2023-10-13