Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Slåtterängar

Indikator SE.6.1.3

Slåtterängar är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Indikatorn följer upp miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Andel av det aktuella områdets totala betesmark som utgörs av slåtteräng

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet:
1,5 % (2021)
Utgångsvärde:
0,7 % (2011)
Uppdaterad: 2023-02-08