Gå direkt till sidans innehåll
Kemikalier på hylla

Kvicksilverhalt i avloppsslam

Indikator SE.7.1.3

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Kvicksilver är en toxisk metall och är ett av de allvarligaste miljögifterna. Metallen anrikas i mark, vatten och levande organismer och utgör ett hot mot både miljön och människors hälsa. Kvicksilver är på väg att fasas ut ur samhället men når fortfarande miljön via atmosfäriskt nedfall. Slammets innehåll av kvicksilver har till största del sitt ursprung i användningen av amalgam. Det kan röra sig om amalgamfyllningar som nöts, utsläpp från tandläkare samt läckande rörsediment som beror på historiska utsläpp.

Medelhalten av kvicksilver i avloppsslam.

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Senaste värdet:
0,47 mg/kg TS (2020)
Gränsvärde:
2,5 mg/kg TS

Kommentar

Medelhalten av kvicksilver har minskat i Karlsborgs respektive Tibro avloppsreningsverk jämfört med 2012. I Floby samt Hulesjöns reningsverk har halten dock ökat och medelhalten i Floby är betydligt högre än övriga reningsverk. Hjo avloppsreningsverk har haft en ökande trend under åren men som nu har brutits. Samtliga avloppsreningsverk klarar dock gränsvärdet för kvicksilver med god marginal.

Uppdaterad: 2021-12-15