Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Närhet till grönområden

Indikator SE.6.2.1

Forskning har visat att grönområden har stor betydelse för människors välbefinnande och en positiv påverkan på människors fysiska och psykiska hälsa. För att grönområden ska nyttjas regelbundet och ge förutsättningar för ett aktivt liv krävs att de ligger nära bostaden eller arbetet och att det går att ta sig dit till fots. Forskning har visat att 300 meter utan trafikerade vägar eller barriärer är en gräns för hur långt människor är beredda att gå till ett grönområde för att det ska nyttjas regelbundet.

Avståndsberäkningen i den här statistiken utgår dock ifrån fågelavståndet och tar inte hänsyn till fysiska barriärer i form av vatten, större vägar och järnvägar.

Andel av tätortsbefolkningen i Skövde med tillgång till grönområde inom 300 meter från bostaden

Rad-id Datum Värde (%)

0

2005

96

1

2010

100

2

2015

100

Kommentar

All tätortsbefolkning i Skövde har tillgång till grönområden inom 300 meter och 99 procent har grönområden inom 200 meter.

SCB redovisar för 2010 och 2015 endast statistik för tätorter med fler än 30 000 invånare, vilket gör att det endast finns data för Skövde bland MÖS-kommunerna.

Uppdaterad: 2023-02-08