Gå direkt till sidans innehåll
Kemikalier på hylla

Potentiellt förorenade områden

Indikator SE. 7.3. 1

För att få en bättre uppfattning om hur föroreningssituationen ser ut och hur stort saneringsbehovet är pågår ett arbete med att inventera och riskbedöma misstänkt förorenade områden. Riskbedömningen görs av Länsstyrelsen och utgår från en gemensam metodik för inventering av förorenade områden - MIFO. Länsstyrelsen riskklassar områdena utifrån föroreningsnivå, kemikaliernas farlighet, spridningsförutsättning samt områdets känslighet och skyddsvärde.

Indikatorn redovisar alla inventerade områden.

Antal riskklassade områden enligt MIFO-modellen

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2012
Senaste värdet:
89 stycken (2020)
Utgångsvärde:
72 stycken (2012)

Kommentar

Totalt finns det 321 inventerade och riskklassade områden i östra Skaraborg. Av dessa har 89 områden bedömts utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). Antal med dessa riskklasser har minskat sedan 2018 vilket främst beror på att de har fått en lägre riskklass efter förstudie.

Åtgärdsstatus för områden med riskklass 1 och 2 redovisas i indikator "Åtgärdsstatus förorenade områden". Ytterligare områden har identifierats men har inte riskklassats eller ännu inte inventerats. Verksamheter som har förekommit vid områden med riskklass 1 är bland annat sågverk med doppning, verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel samt träimpregnering.

Uppdaterad: 2020-07-01