Gå direkt till sidans innehåll
Sjö i Skaraborg

Grundvattenkvalitet

Indikator SE.5.1.2

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla grundvattenförekomster där det sker uttag för dricksvattenförsörjning och där det finns en vattentäkt som ger mer än 10 kubikmeter per dag i genomsnitt eller försörjer mer än 50 personer med dricksvatten, eller som är avsedda för sådan framtida användning, definieras som vattenförekomster som används för dricksvattenförsörjning och skall ingå i register över skyddade områden enligt vattendirektivet.

Hur många av grundvattenförekomsterna i MÖS-kommunerna som står för dricksvattenförsörjningen framkommer inte av data som hämtats från VISS.

Indikatorn redovisar andel vattenförekomster, prelimenära vattenförekomster är ej med.

Kemisk status för grundvattenförekomster inom MÖS

Rad-id Klassning Senaste värdet (stycken) Datum

0

God

 34

2019

1

Otillfredsställande

 1

2019

Datakälla: VISS (VattenInformationsSystem Sverige)

Kommentar

Totalt finns det en grundvattenförekomster som har otillfredsställande kemisk status (Tibro, ligger i Hjo, Karlsborg samt i Tibro). Orsaken är att riktvärdet för enskilt bekämpningsmedel överskrids.

Den som hade otillfredsställande tidigare (Falköping kalksten) har inga nya analyser på vattnets kemi, men har tillsvidare bedömts som god.

Uppgifterna för 2019 är hämtade från VISS i juni 2019.

Uppdaterad: 2023-02-12