Gå direkt till sidans innehåll
Sjö i Skaraborg

Ekologisk status

Indikator SE. 5.1. 1

Ekologisk status är en bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt- och djurarter. Den ekologiska statusen bedöms i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. I bedömningen av ekologisk status ingår förutom ekologiska kvalitetsfaktorer också särskilt förorenande ämnen som är skadliga för vattenlevande organismer. Data till indikatorn hämtas från VISS – Vatteninformationssystem Sverige.

Ekologisk status på vattenförekomsterna i MÖS-kommunerna.

Datakälla: VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2009
Senaste värdet:
11 stycken (2019)
Utgångsvärde:
42 stycken (2009)

Kommentar

Inom MÖS-kommunerna finns 88 så kallade ytvattenförekomster som enligt vattendirektivet ska uppnå god status till år 2021 respektive 2027. Jämfört med 2017 är det två färre vattenförekomster med god status. Till skillnad från 2017 är det nu inga vattenförekomster som har klassats som dålig status.

Av de 88 vattenförekomsterna är 15 sjöar och 73 vattendrag eller delar av vattendrag. Många av vattenförekomsterna gränsar till, eller flyter genom flera kommuner. Av sjöarna uppnår 40 procent god status medan endast sju procent av vattendragen uppnår god status. Det återstår därmed mycket arbete för att klara miljökvalitetsnormerna.

Statusbedömningen har försämrats markant sedan tidigare. Detta beror dels på förändrade bedömningsgrunder och dels på bättre underlag. Sedan 2009 har det tillkommit nio vattenförekomster.

Uppdaterad: 2023-02-10