Gå direkt till sidans innehåll
Fyr vid Vättern
Foto: Steven Erixon

Växthusgasutsläpp per sektor

Indikator SE. 1.1. 3

För att se varifrån de totala utsläppen kommer visas här de totala växthusgasutsläppen inom MÖS-kommunerna per sektor. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Det finns två nationella mål som har med totala utsläpp att göra, dels att utsläppen utanför utsläppshandeln ska minska med 85 procent till 2045 jämfört med 1990, och att utsläppen från transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Välj samhällssektor Transporter i rullistan i diagrammet för att se hur MÖS ligger till inom transport-målet.

Utsläpp av växthusgaser per sektor i MÖS-kommunerna

Rad-id Samhällssektor Senaste värdet (ton CO2-ekv) Datum

0

Totalt

 999984

2021

1

Industri

 465201

2021

2

Jordbruk

 267757

2021

3

Transporter

 164113

2021

4

Arbetsmaskiner

 39048

2021

5

El och fjärrvärme

 30833

2021

6

Produktanvändning

 14048

2021

7

Avfall och avlopp

 10270

2021

8

Egen uppvärmning

 8714

2021

9

Utrikes transporter

 0

2021

Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen

Kommentar

Den största utsläppskällan inom MÖS-kommunerna är industrin som står för 47 procent av utsläppen. Den industri som står för huvuddelen av utsläppen är Cementa som ligger i Skövde. Andra betydande sektorer är jordbruk och transporter.

Enligt ett av etappmålen till Begränsad klimatpåverkan ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Hittills har utsläppen från transporter inom MÖS-kommunerna minskat med 32 procent per invånare sedan 2010. De samlade utsläppen från transporter har minskat med 22 procent.

Sedan 1990 har utsläppen minskat från samtliga sektorer utom produktanvändning (står för 1 procent av totala utsläppen per invånare). Huvudparten av utsläppsminskningen kan föras till sektorn industri där utsläppen har minskat med knappt 2 ton per invånare. Dock ökade utsläppen från industrin år 2013-2018, vilket berodde på ökning av utsläpp ifrån Cementa. År 2019 hade det minskat något igen, för att öka igen något år 2021. Enligt Naturvårdsverkets tilldelningsstatistik över utsläppsrätter minskade utsläppen från Cementa år 2019. El och uppvärmning har haft den största procentuella minskningen och har minskat med 78 procent (knappt 1 ton per invånare). Dock har utsläppen inom El och fjärrvärme ökat sedan 1990 medan Egen uppvärmning har haft en markant minskning.

Om statistiken

Data till denna statistik hämtas från nationella emissionsdatabasen, undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför mer osäker.

Uppdaterad: 2023-11-22