Gå direkt till sidans innehåll
Fyr vid Vättern
Foto: Steven Erixon

Växthusgasutsläpp per kommun

Indikator SE.1.1.1

Att mäta växthusgasutsläpp per invånare innebär inte konsumtionsbaserade utsläpp, utan används för att jämföra kommuner mot varandra, invånarantalet ger alltså en indikation på kommunens storlek. Utsläppen som mäts här är de direkta utsläpp som sker inom kommunens gränser, så exempelvis fjärrvärme räknas till kommunen där den produceras, inte där den används.

Utsläpp av växthusgaser per kommun

Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
8,5 ton CO2ekv/inv (2020)
Utgångsvärde:
12,4 ton CO2ekv/inv (1990)

Kommentar

De totala utsläppen för MÖS-kommunerna är 9 ton per invånare vilket kan jämföras med 5 ton per invånare för riket och 6 ton per invånare för länet. De samlade utsläppen i MÖS har minskat med 26 procent sedan 1990. Sett till per invånare har utsläppen sedan 1990 minskat med 31 procent. Den ökande trenden som skett senaste åren avtog 2019. Utsläppen från Cementa, som är den största utsläppskällan i MÖS, ökade fram till 2018 vilket man kan se på de totala utsläppen i Skövde. Utsläppen från Cementa har ökat med 28 procent sedan 2014 enligt tilldelningsstatistik över utsläppsrätter från Naturvårdsverket.

För de flesta av MÖS-kommunerna minskar utsläppen, dock marginellt de senaste åren och både Falköping och Hjo ökade från 2018 till 2019. Skövde, Falköping och Hjo ligger alla över både riks- och länsgenomsnittet. De höga utsläppen i Falköping och Hjo kommer ifrån jordbruket. Även Skövde har höga utsläpp ifrån jordbruket. Karlsborgs utsläpp ligger på samma nivå som riket medan Tibros utsläpp ligger med marginal under både riks- och länsgenomsnittet.

Karlsborg har minskat sina utsläpp med 65 procent sedan 1990, sett till per invånare, vilket beror på nedläggningen av flygflottiljen F6 under 90-talet. Därefter är det Skövde och Tibro som har haft den största minskningen sedan 1990 på 34 respektive 35 procent.

Om statistiken

Data till denna statistik hämtas från nationella emissionsdatabasen, undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför mer osäker.

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Uppdaterad: 2023-02-08