Gå direkt till sidans innehåll
Kemikalier på hylla

PFOS i vattendrag och sjöar

Indikator SE. 7.6. 1

PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett långkedjigt PFAS-ämne som klassificers som bland annat reproduktionstoxiskt och misstänkt cancerframkallande. Observationsstudier har även visat ett samband mellan ökade halter av PFOS och försämrat immunförsvar.

Klassning av perfluoroktansulfonsyra och dess derivater i vattenförekomster

Datakälla: VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
Senaste värdet:
5 (2022)
Utgångsvärde:
5 (2022)

Kommentar

Av 20 vattenförekomster har hälften klassificerats, och lika många uppnår inte god status som har god status. I två sjöar har något för höga halter av PFOS uppmätts, Bottensjön och Vättern. I Bottensjön uppmättes en halt av 11 µg/kg vv i muskel ifrån en stor abborre och 14 µg/kg vv i ett samlingsprov bestående av tre mindre abborrar. Båda resultaten överskrider gränsvärdet på 9,1 µg/kg vv. I Vättern uppmättes 21 µg/kg våtvikt i röding 2011, 15 µg/kg våtvikt i abborre 2013, 70 µg/kg våtvikt i röding 2014, 21 µg/kg våtvikt i röding 2014 och 10 µg/kg våtvikt i röding 2018 som överskridet gränsvärdet. I Ösan från Östen till Frösve och från Frösve till Skövde samt i vattendraget Rödesund har halter över gränsvärdet uppmätts i vattenprover under 2017 och 2018.

Vattendraget Lidan, både från Odensberg till St Levene och från Tovarp till Falköping samt Tidan har klassificerats till god status, även sjöarna Lången och Östen.

Uppdaterad: 2023-02-12