Skövdes Energi- och klimatplan

Skövde ska år 2050 inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Skövde kommuns energi- och klimatplan har som syfte att ge kommunen förutsättningar för att hantera klimatfrågan på lokal nivå på ett långsiktigt och strategiskt sätt.

Enligt nuvarande kunskap innebär målbilden att utsläppen av växthusgaser bör minska med 85 procent till 2050, jämfört med 1990, vilket motsvarar utsläpp som är mindre än ett ton per invånare.

Målen i Skövdes energi- och klimatplan för kommunen som geografiskt område respektive som organisation är formulerade för 2020. Denna tidshorisont överensstämmer med målsättningar inom EU och nationellt. Målen omfattar energi- och transportsektorn samt den del av industrin som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter.

Dokument

Plan för Skövde kommun 2011–2020
Drivs med Miljöbarometern