Totalkväve, sjöar

Ytvattnets innehåll av totalkväve, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober).

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.

Rullande treårsmedelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd.

Mätområde Senaste värdet Datum
Bottensjön 443 2020
Sjötorpasjön 793 2020
Unden 667 2013
Viken 363 2020
Örlen 410 2020
Lången 657 2020
Östen 467 2020
Vättern (Jungfrun) 613 2020
Datakälla: SLU miljödata, Medinsbiologi (vattenkarta) och årsrapporter

Kommentar

Ur ett längre tidsperspektiv har kvävehalten i sjöarna minskat. Halten ökade dock något 2020 för alla sjöar, med undantag Bottensjön. För Lången ökade kvävehalten markant 2020.
Drivs med Miljöbarometern