Totalkväve, sjöar

Ytvattnets innehåll av totalkväve, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober).

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.

Rullande treårsmedelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd.

Ytvattnets innehåll av totalkväve, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober).
Datakälla: SLU miljödata, Medinsbiologi (vattenkarta) och årsrapporter
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2007
Senaste värdet:467 µg/l (2020)
Utgångsvärde:980 µg/l (2007)

Kommentar

Ur ett längre tidsperspektiv har kvävehalten i sjöarna minskat. Halten ökade dock något 2020 för alla sjöar, med undantag Bottensjön. För Lången ökade kvävehalten markant 2020.
Drivs med Miljöbarometern