Siktdjup i sjöar

Siktdjupet (med kikare) aug, treårsmedelvärden

Siktdjup är ett mått på hur väl ljus kan tränga ner i vattnet och därmed vilka förutsättningar vattenvegetationen har att växa på olika djup. När mindre än en procent av ljuset förmår tränga ned sker ingen fotosyntes alls. Siktdjupet begränsas av mängden suspenderat material och lösta humusämnen. Mängderna av näringsämnen påverkar också siktdjupet då höga näringshalter gynnar tillväxt av mikroalger.

Siktdjupet (med kikare) aug, treårsmedelvärden
Färgruta Unden
Färgruta Örlen
Färgruta Viken
Färgruta Bottensjön
Färgruta Sjötorpasjön
Färgruta Lången
Färgruta Östen
Datakälla: SLU miljödata, Medinsbiologi (vattenkarta) och årsrapporter

Kommentar

Siktdjupet är sämst i Östen och i Lången vilket beror på att sjöarna är näringsrika. Lången har klassats som Dålig status avseende siktdjup medan Östen är för grund för att siktdjupstatus ska kunna beräknas. Örlen är en näringsfattig sjö där siktdjupet kontinuerligt har ökat sedan 2012 men minskade något 2018. Unden (som saknar mätningar efter 2013) är en mycket näringsfattig sjö med mycket stort siktdjup.

Tillståndsklassning

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag

 Mycket stort siktdjup >8 meter
 Stort siktdjup 5–8 meter
 Måttligt siktdjup 2,5–5 meter
 Litet siktdjup 1–2,5 meter
 Mycket litet siktdjup <1 meter
Drivs med Miljöbarometern