Övergödning

Antal övergödda vattenförekomster.

Övergödning beror på för stora mängder av växtnäringsämnena fosfor och kväve i vattnen. Näringsämnena kan spridas lokalt från utsläpp från till exempel industri, lantbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. De kan också hamna i miljön genom nedfall från luften av kväveoxider och ammoniak från till exempel trafik, kraftverk och lantbruk. De näringsämnen som inte tas upp av växter och mikroorganismer på land sköljs så småningom ut och göder växtlivet i vattendrag, sjöar och slutligen i havet.

Data till indikatorn hämtas från VISS – Vatteninformationssystem Sverige.

Antal övergödda vattenförekomster.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Skövde
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Färgruta Karlsborg
Datakälla: VISS
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2009
Senaste värdet:40 stycken (2015)
Utgångsvärde:23 stycken (2009)

Kommentar

Inom MÖS-kommunerna finns 88 så kallade ytvattenförekomster som enligt vattendirektivet ska uppnå god status till år 2021 respektive 2027. 40 av dessa har problem med övergödning. Falköping är den kommun med flest vattenförekomster med problem med övergödning vilket bland annat beror på att det finns mycket jordbruk inom kommunen. Inom alla kommuner finns många enskilda avlopp, runt 11 000 totalt, vilket också bidrar till övergödningen.

Vissa av vattenförekomsterna gränsar till flera kommuner. 18 vattenförekomster saknar ännu bedömning gällande övergödning.

Ingen ny bedömning har gjorts fram till juli 2021.
Drivs med Miljöbarometern