Grumlighet (turbiditet)

Medelvärde för turbiditet (FNU)

Turbiditet (FNU) är vattnets grumlighet och ger ett mått på vattnets innehåll av suspenderade partiklar, t.ex. plankton eller mineralpartiklar.

Medelvärde för turbiditet (FNU)
Färgruta Klämmabäcken
Färgruta Djuran, Brunstorp
Färgruta Ömboån
Färgruta Ösan, Herrgården
Färgruta Ösan, Törnestorp
Färgruta Hornborgarån (630)
Färgruta Hjoån
Färgruta Bragnumsån (513)
Färgruta Pösan (613)
Färgruta Lidan, Johannelund (506)
Färgruta Tidan, Åreberg
Färgruta Ätran, uppströms Åsarp
Färgruta Yan
Färgruta Forsviksån
Datakälla: SLU miljödata samt årsrapporter

Kommentar

Grumligheten (turbiditeten) var stark i Djuran, Klämmabäcken, Ösan (Herrgården) samt Ömboån. För övriga vattendrag, förutom Forsviksån och Bragnumsån, låg medelvärdet på betydligt grumligt vatten.

Tillståndsklassning

Klassningarna utgår från Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från 1999.

 Starkt grumligt vatten >7
 Betydligt grumligt vatten 2,5–7
 Måttligt grumligt vatten 1–2,5
 Svagt grumligt vatten 0,5–1
 Ej eller obetydligt grumlat vatten <0,5
Drivs med Miljöbarometern