Vatten

Vattenstatus, Övergödning, Försurning.

MÖS-kommunerna är rika på sötvatten med en mängd vattendrag och närhet till både Vättern och Vänern. Alla sjöar och vattendrag i regionen är mer eller mindre påverkade av mänskliga aktiviteter.

Inom MÖS-kommunerna finns 88 så kallade ytvattenförekomster som enligt vattendirektivet ska uppnå god status till år 2021 respektive 2027. Enligt Länsstyrelsens senaste statusbedömning uppnår endast 11 av dessa god ekologisk status. Nästan hälften av vattenförekomsterna präglas av övergödning på grund av belastning av näringsämnen.

Vattenstatus

Ekologisk status

Indikator MÖS.5.3 Ekologisk status på vattenförekomsterna i MÖS-kommunerna.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2009
Senaste värdet: 11 stycken2019

Grundvattenkvalitet

Indikator MÖS.5.11 Kemisk status för grundvattenförekomster inom MÖS
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 1 stycken2019

Badvattenkvalitet per kommun

Indikator MÖS.5.1 Andel badplatser med utmärkt badvattenkvalitet per kommun.
Senaste värdet: 65 %2019

Badvattenkvalitet, status

Indikator MÖS.5.2 Badvattenklassificering på de officiella baden inom MÖS.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2010
Senaste värdet: 18 stycken2020

Näringsförhållande

Övergödning

Indikator MÖS.5.4 Antal övergödda vattenförekomster.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2009
Senaste värdet: 40 stycken2015

Totalfosfor, sjöar

Indikator MÖS.5.6 Ytvattnets innehåll av totalfosfor, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober).

Totalkväve, sjöar

Indikator MÖS.5.5 Ytvattnets innehåll av totalkväve, rullande treårsmedelvärden (maj-oktober).

Totalfosfor, vattendrag

Indikator MÖS.5.8 Ytvattnets innehåll av totalfosfor, årsmedelvärden.

Totalkväve, vattendrag

Indikator MÖS.5.7 Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedelvärden.

Kiselalger vattendrag

Indikator MÖS.5.12 Kiselalgsundersökning i vattendrag redovisad med IPS-index

Trofiskt planktonindex (TPI) i sjöar

Indikator MÖS.5.13 Sjöns trofiska planktonindex (TPI)

Siktdjup i sjöar

Indikator MÖS.5.14 Siktdjupet (med kikare) aug, treårsmedelvärden

Syrgashalt sjöar

Indikator MÖS.5.15 Sjöns minimumhalt av syrgashalt.

Grumlighet (turbiditet)

Indikator MÖS.5.16 Medelvärde för turbiditet (FNU)

Små avlopp

Indikator MÖS.5.9 Antal färdigställda små avlopp
Senaste värdet: 3891 stycken2021

Försurning

Försurning

Indikator MÖS.5.10 Antal försurade vattenförekomster.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2009
Senaste värdet: 14 stycken2018

Nationella mål

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."
"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."
"De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar."
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."
Drivs med Miljöbarometern