Färdsätt till arbete och skola

Färdmedelsfördelning för resor mellan bostad och arbete/skola

Statistiken kommer från den västsvenska SOM-undersökningen som genomförs varje år. En enkät går då ut till 6 000 personer mellan 16 och 85 år bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Nedan visar resultatet från MÖS-kommunerna sammanslaget för åren 2011-2012, 2013-2015 samt 2016-2018. Frågan löd: "Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan? Om du använder mer än ett färdmedel, ange det huvudsakliga". Diagrammet visar fördelning av färdmedel för de invånare som arbetar eller studerar.

Färdmedelsfördelning för resor mellan bostad och arbete/skola
Färgruta Bil, förare
Färgruta Bil, passagerare
Färgruta Buss
Färgruta Tåg/pendeltåg
Färgruta Cykel/elcykel
Färgruta Till fots
Datakälla: Västsvenska SOM-undersökningen, SOM-institutet

Kommentar

Resultatet för 2016-2018 är ungefär samma som tidigare med några mindre skillnader. Andelen som färdas med bil samt går till arbete/skola har ökat något medan andelen som färdas med buss samt cykel/elcykel minskade.

En relativ hög andel, 65 procent, uppger bil som huvudsaklig fortskaffningsmedel till arbete eller skola varav endast fyra procent som passagerare. Endast 11 procent åker kollektivt (buss/tåg/pendeltåg). 23 procent uppger att de cyklar eller går.

För åren 2016-2018 var antal svarande 386 stycken, 2013-2015 antal svarande 373 stycken och 2011-2012 var antalet 245 stycken av de som arbetar eller studerar. Detta är ett relativt lågt antal och man bör därför vara försiktig när man tolkar resultatet.
Drivs med Miljöbarometern