Trafik

Kollektivtrafik, Vägtrafik, Miljöbilar

Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälsoeffekter. Trafiken tar också naturresurser och utrymme i anspråk. Utvecklingen inom transportområdet kommer därför att ha en avgörande betydelse i arbetet för att nå flera av miljökvalitetsmålen.

Bilanvändningen är relativt hög inom MÖS-kommunerna och har ökat de senaste åren. 63 procent av invånarna uppger att de tar bilen till arbete eller studier.

När det gäller miljöbilar har andelen fortsatt att öka men inte i samma takt sedan den nya miljöbilsdefinitionen infördes i januari 2013. I snitt ligger MÖS-kommunerna över medel för riket vilket beror på att Skövde och Falköping har relativt många miljöbilar.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Indikator MÖS.3.1 Antal resor per invånare inom kollektivtrafiken.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2013
Senaste värdet: 29,1 2018

Färdsätt till arbete och skola

Indikator MÖS.3.2 Färdmedelsfördelning för resor mellan bostad och arbete/skola

Vägtrafik och fordon

Miljöbilar i trafik

Indikator MÖS.3.3b Andel miljöbilar i trafik enligt MB 2013.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2013
Senaste värdet: 5,8 %2017

Nyregistrerade miljöbilar

Indikator MÖS.3.4 Andel nyregistrerade miljöbilar under året
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2013
Senaste värdet: 17,8 %2017

Kommunens miljöbilar

Indikator MÖS.3.5 Andel miljöbilar av kommunorganisationens personbilar och lätta lastbilar.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 40,6 %2018

Körsträcka

Indikator MÖS.3.6 Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 1999
Senaste värdet: 774 mil/inv2016

Koldioxidutsläpp nya bilar (1)

Indikator MÖS.3.7 Koldioxidutsläpp från nya bilar utan hänsyn till förnyelsebara drivmedel.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2005
Senaste värdet: 123 g/km2018

Koldioxidutsläpp nya bilar (2)

Indikator MÖS.3.8 Koldioxidutsläpp från nya bilar med hänsyn till miljövinst genom förnyelsebara drivmedel.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2005
Senaste värdet: 128 g/km2014

Leverans av drivmedel

Indikator MÖS.3.9 Leverans av motorbensin, diesel, HVO, FAME samt etanol.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2001
Senaste värdet: 990459 MWh2017

Förnybart drivmedel inom organisationen

Indikator MÖS.3.10 Andel förnybart drivmedel inom organisationerna.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 18 %2016

Nationella mål

Trafik och transporter berör flera av miljökvalitetsmålen som Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och God bebyggd miljö. Formuleringarna för dessa finns under Klimat, Luft, Vatten samt Bostad och hälsa och i denna länk till Sveriges miljömål.
Drivs med Miljöbarometern