Blyhalt i avloppsslam

Medelhalten av bly i avloppsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Bly och dess föreningar är mycket giftiga. Redan vid låga doser kan effekter på nervsystemet uppstå. Foster och barn är en speciell riskgrupp eftersom deras hjärna och nervsystem fortfarande utvecklas. Bly kan finnas upplagrat i sediment i spillvattentunnlar.

Medelhalten av bly i avloppsslam.
Färgruta Stadskvarn AVR, Skövde
Färgruta Tibro AVR
Färgruta Floby AVR, Falköping
Färgruta Hulesjön reningsverk, Falköping
Färgruta Karlsborgs AVR
Färgruta Hjo AVR
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk.
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2012
Senaste värdet:14 mg/kg TS (2019)
Utgångsvärde:13,3 mg/kg TS (2012)
Gränsvärde:100 mg/kg TS ()

Kommentar

Medelhalten av bly har de två senaste åren för flera av avloppsreningsverken varit högre jämfört med tidigare år. Hulesjöns avloppsreningsverk i Falköping samt Tibros avloppsreningsverk bryter dock den trenden. Samtliga avloppsreningsverk klarar dock gränsvärdet med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern