Åtgärdsstatus radon

Andel flerbostadshus med radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Den vanligaste orsaken till förhöjda halter inomhus är att markradon kommer in i huset via otätheter. Platåbergen i Falköping och Skövde kommuner består till viss del av alunskiffer. Alunskiffer innehåller höga halter av uran och därmed är risken för markradon förhöjd i områden runt bergen.

Varje år orsaker radon i inomhusluft cirka 500 fall av lungcancer i Sverige. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon i inomhusluft. Detta innebär att risken för lungcancer vid förhöjda radonhalter ökar mer för den som röker jämfört med den som inte röker.

Indikatorn visar nu radonhalten för både bostadsrätter och hyresrätter. Tidigare var endast hyresrätter inkluderat.

Andel flerbostadshus med radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft.
Färgruta Under 200 Bq/m3
Färgruta Över 200 Bq/m3
Färgruta Okänd halt
Färgruta Ej rimligt
Datakälla: MÖS
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2015
Senaste värdet:92 % (2020)
Utgångsvärde:58 % (2015)
Målvärde:90 % (2019)

Kommentar

92 procent av alla flerbostadshusen i MÖS har halter under riktvärdet vilket innebär att målet till 2019 på 90 procent har nu uppnåtts. Sju procent av flerbostadshusen överskrider riktvärdet och för en procent av flerbostadshusen finns något form av överskridande men där det ej är rimligt att ställa krav på ytterligare åtgärder.

Andelen under riktvärdet har ökat markant sedan 2015. Ökningen kommer främst ifrån flerbostadshus som tidigare hade okänd halt men ett flertal flerbostadshus som tidigare låg över riktvärdet har gjort åtgärder för att sänka halten.

Riktvärden och mål

Miljönämndens mål för radonhalt i inomhusluften innebär att radonhalten i minst 90 % av alla
flerbostadshus ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast 2019.
Drivs med Miljöbarometern