Åtgärdsstatus förorenade områden

Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor risk eller stor risk enligt MIFO-klassningen.

Länsstyrelsen inventerar och riskklassar förorenade områdena utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Enligt modellen görs först en inventering och en förstudie. För prioriterade områden görs sedan en huvudstudie och vid behov sanering.

Nedan redovisas åtgärdsstatus för de inventerade områden i östra Skaraborg som har mycket hög eller hög risk enligt MIFO-klassningen.

Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor risk eller stor risk enligt MIFO-klassningen.
Färgruta Inventerad
Färgruta Förstudie genomförd
Färgruta Huvudstudie genomförd
Färgruta Pågående åtgärd
Färgruta Delvis åtgärdad
Färgruta Åtgärdad
Datakälla: Länsstyrelsen Västra Götaland

Kommentar

Av de inventerade och riskklassade områdena i östra Skaraborg bedöms 89 stycken utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). Antalet har minskat med tre stycken sedan 2018 vilket främst beror på att flera efter förstudie har fått lägre riskklass. Två områden har åtgärdats och avfört från listan samtidigt som nya områden har identifierats och riskklassats som 1 eller 2.

Ett område är delvis sanerad och sanering pågår i sju områden.

Nationella mål

”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.”
Drivs med Miljöbarometern