Skadliga ämnen

Tungmetaller, Förorenade områden, Ekologiska livsmedel, Radon och Köldmedier

Miljögifter och andra skadliga ämnen har en skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. Fortfarande saknas mycket kunskap om vilka egenskaper hos kemikalier och föroreningar som påverkar människors hälsa och miljön. Därför är riskerna svåra att begränsa. Vissa kemiska ämnen har dock välkända negativa effekter på både vår hälsa och miljön.

Alla avloppsreningsverk inom kommunerna klarar gränsvärdena för tungmetaller i slam. Östra Skaraborg har 321 inventerade och riskklassade förorenade områden varav 89 områden är klassad som mycket stor eller stor risk (riskklass 1 och 2). Flertal har sanerats och flertal har nedklassats till riskklass 3 och 4. I nuläget är ett område delvis sanerad och för sju pågår sanering inom rikklass 1 och 2. När det gäller radon ligger i genomsnitt 94 procent av flerbostadshusen under riktvärdet. Läckaget av köldmedier minskar och det för ozonskiktet problematiska HCFC har nu fasats ut helt i kommunerna.

Andelen ekologiska livsmedel ökar, men alla kommuner ligger under snittet i länet och riket.

Tungmetaller i avloppsslam

Blyhalt i avloppsslam

Indikator MÖS.7.1 Medelhalten av bly i avloppsslam.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2012
Senaste värdet: 14 mg/kg TS2020

Kadmiumhalt i avloppsslam

Indikator MÖS.7.2 Medelhalten av kadmium i avlopsslam.
Trend: Ingen uppmätt förändringingen förändring sedan 2012
Senaste värdet: 0,64 mg/kg TS2020

Kvicksilverhalt i avloppsslam

Indikator MÖS.7.3 Medelhalten av kvicksilver i avloppsslam.
Trend: Ingen uppmätt förändringingen förändring sedan 2012
Senaste värdet: 0,47 mg/kg TS2020

Tungmetaller i mossa

Bly i mossa

Indikator MÖS.7.4 Bly i vägg- och husmossa.

Kadmium i mossa

Indikator MÖS.7.5 Kadmium i vägg- och husmossa.

Koppar i mossa

Indikator MÖS.7.6 Koppar i vägg- och husmossa.

Kvicksilver i mossa

Indikator MÖS.7.7 Kvicksilver i vägg- och husmossa.

Förorenade områden

Potentiellt förorenade områden

Indikator MÖS.7.8 Antal riskklassade områden enligt MIFO-modellen
Senaste värdet: 89 stycken2020

Åtgärdsstatus förorenade områden

Indikator MÖS.7.9 Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor risk eller stor risk enligt MIFO-klassningen.

Åtgärdade förorenade områden

Indikator MÖS.7.9b Totalt antal åtgärdade förorenade områden - alla riskklasser.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2018
Senaste värdet: 95 stycken2020

Köldmedier

Installerad köldmediemängd

Indikator MÖS.7.10 Mängd köldmedier som finns installerad i MÖS-kommunerna.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010

Läckage av köldmedier

Indikator MÖS.7.11 Läckage av köldmedier i MÖS-kommunerna.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 707 kg2017

Radon

Åtgärdsstatus radon

Indikator MÖS.7.12 Andel flerbostadshus med radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2015
Senaste värdet: 92 %2020

Radon per kommun

Indikator MÖS.7.13 Andel undersökta flerbostadshus med radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2016
Senaste värdet: 94 %2021

Ekologiska livsmedel

Ekologiska livsmedel

Indikator MÖS.7.14 Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 22 %2018

Nationella mål

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”
Drivs med Miljöbarometern