Grönområden

Andel i procent av tätortsbefolkningen med tillgång till ett eller fler grönområden inom 300 meter från bostaden.

Forskning har visat att grönområden har stor betydelse för människors välbefinnande och en positiv påverkan på människors fysiska och psykiska hälsa. För att grönområden ska nyttjas regelbundet och ge förutsättningar för ett aktivt liv krävs att de ligger nära bostaden eller arbetet och att det går att ta sig dit till fots. Forskning har visat att 300 meter utan trafikerade vägar eller barriärer är en gräns för hur långt människor är beredda att gå till ett grönområde för att det ska nyttjas regelbundet.

Avståndsberäkningen i den här statistiken utgår dock ifrån fågelavståndet och tar inte hänsyn till fysiska barriärer i form av vatten, större vägar och järnvägar.

Andel i procent av tätortsbefolkningen med tillgång till ett eller fler grönområden inom 300 meter från bostaden.
Färgruta Skövde
Färgruta Falköping
Datakälla: SCB

Kommentar

All tätortsbefolkning i Skövde har tillgång till grönområden inom 300 meter och 99 procent har grönområden inom 200 meter.

SCB redovisar för 2010 och 2015 endast statistik för tätorter med fler än 30 000 invånare, vilket gör att det endast finns data för Skövde bland MÖS-kommunerna.

Nationella mål

”Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan.”
Drivs med Miljöbarometern