Natur

Naturvärden, Tillgång till natur, Skogsbruk, Ekologisk odling

För att nå en ekologiskt hållbar utveckling är det grundläggande att skydda den biologiska mångfalden. Med en rik variation av växter, djur och fungerande ekosystem omkring oss, bevarar vi även en god livsmiljö för oss människor.

Andel skyddad natur har de senaste åren ökat i kommunerna Hjo, Karlsborg samt Skövde. Tillgängligheten till grönområden i Skövde är stor och all tätortsbefolkning har grönområden inom 300 meter.

Andelen ekologisk odling har ökat stadigt och samtliga kommuner ligger över riksgenomsnittet.

Höga naturvärden

Skyddad natur

Indikator MÖS.6.1 Andel skyddad areal av kommunens totala areal

Våtmark

Indikator MÖS.6.2 Antal hektar öppen våtmark inom fem kilometer från tätort.

Tillgång till natur

Grönområden

Indikator MÖS.6.3 Andel i procent av tätortsbefolkningen med tillgång till ett eller fler grönområden inom 300 meter från bostaden.

Skog och skogsbruk

Miljöcertifierad skog

Indikator MÖS.6.6 Andel FSC-certifierad skog.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2006
Senaste värdet: 46 %2017

Kommunal miljöcertifierad skog

Indikator MÖS.6.7 Andel av kommunens skog som är FSC-certifierad.

Ekologisk odling

Ekologisk odling

Indikator MÖS.6.8 Andel ekologiskt odlad åkermark
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 25 %2019

Nationella mål

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.”
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”
Drivs med Miljöbarometern