Svaveldioxid

Årsmedelvärde av halten svaveldioxid.

Utsläppen av svaveldioxid bidrar till sur nederbörd som skadar mark, skog, sjöar och vattendrag. Svaveldioxid kan även orsaka söndervittring av kulturbyggnader och fornminnen. Vid förhöjda halter ger även svaveldioxid upphov till påverkan på hälsan, främst genom irritation av luftvägarna.

Indikatorn redovisar svaveldioxidhalten i urband bakgrund för Skövde under vinterhalvåret.

Årsmedelvärde av halten svaveldioxid.
Datakälla: miljomal.se
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 1990
Miljökvalitetsnorm:20 µg/m3 ()

Kommentar

Skövde klarade miljökvalitetsnormen med god marginal. Kommunen låg även under ett tidigare nationellt miljömål som var på 5 mikrogram/m3.

Nationella normer

20 µg/m3 (årsmedelvärde och vintermedelvärde).
Drivs med Miljöbarometern