Partiklar

Årsmedelvärde av halten partiklar (PM10).

Exponering av partiklar kan ge upphov till sjukdomar i luftvägarna, lungfunktionsnedsättning, försämring av astma och andra lungsjukdomar. Ökande halter ökar också dödligheten i hjärt- och lungsjukdomar, främst hos äldre. En dominerande källa till höga halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand.

Indikatorn redovisar partikelhalten i Skövde, Karlsborg och Falköping. Under 2010 mättes PM10 i gaturum vid Kulturhuset i Skövde och 2014 vid Stationsgatan. Data för tidigare år är mätningar i urban bakgrund vid Fredsgatan och därmed inte helt jämförbara. Mätningarna i Karlsborg är gjorda vid Stationsgatan i gaturum. Mätningarna i Falköping 2016 är i gaturum på Järnvägsgatan.

Årsmedelvärde av halten partiklar (PM10).
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Falköping
Datakälla: Luft i Väst och miljomal.se
Målvärde:15 µg/m3 (2020)

Kommentar

Falköping klarar miljökvalitetsmålets precisering år 2016. Skövde och Karlsborg överskred preciseringen i de senaste mätningarna men klarar miljökvalitetsnormerna.

Nationella mål och normer

Halten av partiklar (PM10) får inte överstiga 15 µg/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 µg/m3 luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
Dygnsmedelvärde 50 mikrogram/m3 får överskridas maximalt 35 gånger per år. Årsmedelvärde 40 mikrogram/m3.
Drivs med Miljöbarometern