Ozon

Värden för ozon på växtligheten (ozonindex, AOT40), beräknat från ozonmätningar.

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan flyktiga organiska ämnen (NMVOC) och kväveoxider (NOx) i närvaro av solljus. Hos människor ger ozon irritation av ögon och slemhinnor. Näst efter partiklar är ozon den förorening som orsakar störst skada på människors hälsa. Ozon orsakar även skada på växtlighet och påverkar produktiviteten i jord- och skogsbruk. Marknära ozon anses vara den luftförorening som orsakar störst skador på växtligheten i Europa.

För ozon finns två preciseringar kopplat till de nationella miljömålen. Då det saknas mätvärde för åttatimmarsmedelvärde samt timmedelvärde för MÖS-kommunerna går det inte att följa upp preciseringen för marknära ozon utan endast ozonindex som är för skydd av växtlighet.

Mätningar har gjorts i Ålleberg utanför Falköping.

Värden för ozon på växtligheten (ozonindex, AOT40), beräknat från ozonmätningar.
Färgruta april-sept
Färgruta maj-juli
Datakälla: "Ozonmätnätet i södra Sverige, Marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige med hänsyn tagen till ozonets variation i landskapet, Resultat för 2014", IVL
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2012
Senaste värdet:15114 µg/m3*h (2014)
Utgångsvärde:9164 µg/m3*h (2012)
Målvärde:10000 µg/m3*h (2020)

Kommentar

Ozonmedelhalten överskred miljömålspreciseringen för april-september under 2014. Högsta värdet uppmättes i juli och kan förklaras av det varma vädret som var då. Även i april och maj var det höga värden vilket inte är ovanligt under senvåren och försommaren. Miljökvalitetsnormen för perioden maj-juli överskreds inte under 2014.

Eftersom mätningar i området enbart har pågått i tre år, är det svårt att se någon egentlig trend i utvecklingen beroende på att medelhalten är väderberoende i stor utsträckning.

Nationella mål och normer

Ozonindex får inte överstiga 10 000 µg/m3 luft under en timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april-september.
t.o.m. 2019: 18 000 µg/m3
fr.o.m. 2020: 6 000 µg/m3
Beräknat enligt exponeringsindex AOT40 och bestämt som ett genomsnittligt värde under en femårsperiod under perioden maj-juli.
Drivs med Miljöbarometern