Flyktiga organiska ämnen

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen per invånare (NMVOC).

Flyktiga organiska ämnen eller NMVOC (exklusive metan) är ett samlingsnamn för ett stort antal gasformiga organiska ämnen, som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. NMVOC används som lösningsmedel både inom industrin och av konsumenter. Exempel på användningsområden är diverse beläggning (till exempel lackering, målning, rostskyddsbehandling, limning etc.), avfettning, tillverkning av kemikalieprodukter (till exempel gummi, textil, läder, lim, färg), tryckning och annan produktanvändning (till exempel tänd- och kylarvätska).

NMVOC avgår till luft vid ofullständig förbränning och genom avdunstning. Historiskt sett har transportsektorn stått för en betydande del av de nationella utsläppen av NMVOC, men till följd av effektiva åtgärder (t.ex. införandet av katalysatorer) har utsläppen från denna sektor minskat markant. Idag är avdunstning från lösningsmedel inom sektorn produktanvändning istället den dominerande källan. Även jordbruket står för en hel del utsläpp genom lagring av gödsel. Under sommarhalvåret bidrar ämnena tillsammans med kväveoxider och solljus till bildning av marknära ozon.

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen per invånare (NMVOC).
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Färgruta Skövde
Färgruta Karlsborg
Datakälla: RUS (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet)
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 1990
Senaste värdet:20,3 kg/inv (2018)
Utgångsvärde:50,4 kg/inv (1990)

Kommentar

Utsläppen från flyktiga organiska ämnen är 20 kg per invånare och har mer än halverats sedan 1990. Störst utsläppsminskning har skett inom transportsektorn, vilket till stor del beror på införande av katalysatorer. Även inom produktanvändning har det skett stora utsläppsminskningar. Utsläppen har minskat kontinuerligt i alla kommuner förutom i Hjo där utsläppen har legat på ungefär samma nivå sedan 2010.

Utsläppen i kommunerna kommer främst från jordbruk och produktanvändning. Hjo och Falköping har högst utsläpp där jordbruket och kogödsel är den främsta utsläppskällan.

MÖS-kommunerna har högre utsläpp jämfört med både länet och riket som ligger på 16 respektive 13 kg per invånare.

Data till indikatorn hämtas från nationella emissionsdatabasen. För enskilda kommuner är statistiken relativt osäker och bör tolkas med viss försiktighet. Emissionsdatabasen uppdateras årligen, även historiska utsläppsvärden kan uppdateras eftersom utsläppsberäkningarna utvecklas och förbättras kontinuerligt.
Drivs med Miljöbarometern