Bensen

Årsmedelvärde av halten för bensen.

Bensen är ett flyktigt organiskt ämne som kan orsaka leukemi vid långvarig exponering. De huvudsakliga källorna till bensen är emissioner från motorfordon, avdunstningsförluster under transport, distribution och lagring av petroleumprodukter samt emissioner i samband med eldning av ved, särskilt i icke miljögodkänd utrustning.

Mätvärden fram till och med år 2005 gäller urban bakgrund medan mätningar för år 2009 är i gaturum (periodmedelvärde) och därmed inte helt jämförbart. Mätvärdena är endast för Skövde kommun.

Årsmedelvärde av halten för bensen.
Datakälla: Luft i väst och miljomal.se
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 1990
Målvärde:1 µg/m3 (2020)

Kommentar

Skövde klarar miljökvalitetsnormen med god marginal. Dock tangerades miljömålet på 1 µg/m3 luft i gaturum.

Nationella mål och normer

1 µg/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde.
Drivs med Miljöbarometern