Luft

Partiklar, Kvävedioxid, Svavel...

MÖS-kommunerna har överlag bra luftkvalitet. Genomförda mätningar visar att miljökvalitetsnormer och nationella miljömål uppnås. Aktuella mätningar saknas för flera kommuner.

De luftföroreningar som är skadligast är inandningsbara partiklar, ozon och vissa organiska kolväten. De lokala utsläppen kommer framförallt från vägtrafiken och från enskild uppvärmning av ved. Arbetsmaskiner som gräsklippare, motorsågar och grävmaskiner bidrar också. Jordbruket bidrar till utsläpp av bland annat flyktiga organiska ämnen.

Mätningar i tätortsmiljö görs oftast på två olika platser, del i s.k. gaturum och dels i s.k. urban bakgrund. Med urban bakgrund menas en plats där många människor vistas utan direkt påverkan från en utsläppskälla. Mätningar i urban bakgrund ger en generell bild av luftföroreningshalten och möjligheter att följa trendutvecklingen för olika luftföroreningar. När mätningar sker i gaturum finns utsläppskällor direkt i närheten, t.ex. vägtrafik.

Indikatorer

Partiklar

Indikator MÖS.4.1 Årsmedelvärde av halten partiklar (PM10).

Kvävedioxid

Indikator MÖS.4.2 Årsmedelvärde av halten kvävedioxid.

Svaveldioxid

Indikator MÖS.4.3 Årsmedelvärde av halten svaveldioxid.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1990

Bensen

Indikator MÖS.4.4 Årsmedelvärde av halten för bensen.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1990

Flyktiga organiska ämnen

Indikator MÖS.4.5 Utsläpp av flyktiga organiska ämnen per invånare (NMVOC).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1990
Senaste värdet: 20,3 kg/inv2018

Ozon

Indikator MÖS.4.6 Värden för ozon på växtligheten (ozonindex, AOT40), beräknat från ozonmätningar.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2012
Senaste värdet: 15114 µg/m3*h2014

Nationella mål

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."
Drivs med Miljöbarometern