Växthusgasutsläpp per kommun

Utsläpp av växthusgaser per kommun.

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 1990 13,05
Alla MÖS-kommuner 2000 12,1
Alla MÖS-kommuner 2005 11,14
Alla MÖS-kommuner 2010 9,62
Alla MÖS-kommuner 2011 9,52
Alla MÖS-kommuner 2012 9,13
Alla MÖS-kommuner 2013 8,83
Alla MÖS-kommuner 2014 8,64
Alla MÖS-kommuner 2015 8,73
Alla MÖS-kommuner 2016 8,78
Alla MÖS-kommuner 2017 8,94
Alla MÖS-kommuner 2018 8,9
Falköping 1990 9,51
Falköping 2000 9,29
Falköping 2005 8,82
Falköping 2010 7,96
Falköping 2011 7,71
Falköping 2012 7,69
Falköping 2013 7,55
Falköping 2014 7,45
Falköping 2015 7,42
Falköping 2016 7,26
Falköping 2017 7,21
Falköping 2018 7,01
Hjo 1990 7,28
Hjo 2000 7,4
Hjo 2005 6,9
Hjo 2010 7,19
Hjo 2011 6,95
Hjo 2012 6,71
Hjo 2013 6,69
Hjo 2014 6,52
Hjo 2015 6,71
Hjo 2016 6,59
Hjo 2017 6,57
Hjo 2018 6,33
Karlsborg 1990 14,04
Karlsborg 2000 6,12
Karlsborg 2005 6,16
Karlsborg 2010 6,12
Karlsborg 2011 5,9
Karlsborg 2012 5,4
Karlsborg 2013 5,34
Karlsborg 2014 5,27
Karlsborg 2015 5,21
Karlsborg 2016 4,98
Karlsborg 2017 5,11
Karlsborg 2018 4,95
Skövde 1990 18,17
Skövde 2000 17,07
Skövde 2005 15,43
Skövde 2010 12,59
Skövde 2011 12,63
Skövde 2012 11,93
Skövde 2013 11,39
Skövde 2014 11,1
Skövde 2015 11,33
Skövde 2016 11,58
Skövde 2017 11,93
Skövde 2018 12,02
Tibro 1990 5,45
Tibro 2000 5,04
Tibro 2005 4,51
Tibro 2010 4,4
Tibro 2011 4,25
Tibro 2012 4,06
Tibro 2013 4,02
Tibro 2014 3,95
Tibro 2015 3,77
Tibro 2016 3,69
Tibro 2017 3,63
Tibro 2018 3,52
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

De totala utsläppen för MÖS-kommunerna är 9 ton per invånare vilket kan jämföras med 5 ton per invånare för riket och 6 ton per invånare för länet. De samlade utsläppen i MÖS har minskat med 27 procent sedan 1990. Sett till per invånare har utsläppen sedan 1990 minskat med 32 procent. Den ökande trenden som skett senaste åren avtog 2018. Dock har utsläppen från Cementa, som är den största utsläppskällan i MÖS, fortsatt att öka vilket man kan se på de totala utsläppen i Skövde. Utsläppen från Cementa har ökat med 28 procent sedan 2014 enligt tilldelningsstatistik över utsläppsrätter från Naturvårdsverket.

För övriga kommuner minskar utsläppen, dock marginellt de senaste åren. Skövde, Falköping och Hjo ligger alla över både riks- och länsgenomsnittet. De höga utsläppen i Falköping och Hjo kommer ifrån jordbruket. Även Skövde har höga utsläpp ifrån jordbruket. Karlsborgs utsläpp ligger något under riket medan Tibros utsläpp ligger med marginal under både riks- och länsgenomsnittet.

Karlsborg har minskat sina utsläpp med 64 procent sedan 1990, sett till per invånare, vilket beror på nedläggningen av flygflottiljen F6 under 90-talet. Därefter är det Skövde och Tibro som har haft den största minskningen sedan 1990 på 34 respektive 33 procent.

Det finns ett nationellt mål om att de totala utsläppen ska minska med 40 procent till 2020 sedan 1990, detta är dock exklusive industrier inom utsläppshandeln.

Data till denna statistik hämtas från nationella emissionsdatabasen, undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför mer osäker.

Etappmål till Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Det långsiktiga målet är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Drivs med Miljöbarometern