Växthusgasutsläpp per kommun

Utsläpp av växthusgaser per kommun.

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 8,9 2018
Falköping 7,01 2018
Hjo 6,33 2018
Karlsborg 4,95 2018
Skövde 12,02 2018
Tibro 3,52 2018
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

De totala utsläppen för MÖS-kommunerna är 9 ton per invånare vilket kan jämföras med 5 ton per invånare för riket och 6 ton per invånare för länet. De samlade utsläppen i MÖS har minskat med 27 procent sedan 1990. Sett till per invånare har utsläppen sedan 1990 minskat med 32 procent. Den ökande trenden som skett senaste åren avtog 2018. Dock har utsläppen från Cementa, som är den största utsläppskällan i MÖS, fortsatt att öka vilket man kan se på de totala utsläppen i Skövde. Utsläppen från Cementa har ökat med 28 procent sedan 2014 enligt tilldelningsstatistik över utsläppsrätter från Naturvårdsverket.

För övriga kommuner minskar utsläppen, dock marginellt de senaste åren. Skövde, Falköping och Hjo ligger alla över både riks- och länsgenomsnittet. De höga utsläppen i Falköping och Hjo kommer ifrån jordbruket. Även Skövde har höga utsläpp ifrån jordbruket. Karlsborgs utsläpp ligger något under riket medan Tibros utsläpp ligger med marginal under både riks- och länsgenomsnittet.

Karlsborg har minskat sina utsläpp med 64 procent sedan 1990, sett till per invånare, vilket beror på nedläggningen av flygflottiljen F6 under 90-talet. Därefter är det Skövde och Tibro som har haft den största minskningen sedan 1990 på 34 respektive 33 procent.

Det finns ett nationellt mål om att de totala utsläppen ska minska med 40 procent till 2020 sedan 1990, detta är dock exklusive industrier inom utsläppshandeln.

Data till denna statistik hämtas från nationella emissionsdatabasen, undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför mer osäker.

Etappmål till Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Det långsiktiga målet är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Drivs med Miljöbarometern