Växthusgasutsläpp exkl. industri och jordbruk

Utsläpp av växthusgaser exklusive industri och jordbruk

För att kunna göra en något mer rättvisande jämförelse mellan kommunerna och riket redovisas här växthusgasutsläpp exklusive industri, jordbruk och förmodade utsläpp från flygflottiljen F6 som lades ner under 90-talet.

Utsläpp av växthusgaser exklusive industri och jordbruk
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, bearbetat
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 1990
Senaste värdet:2,57 ton/inv (2018)
Utgångsvärde:3,95 ton/inv (1990)

Kommentar

När industrier och jordbruk exkluderas ligger utsläppen inom MÖS-kommunerna på 2,6 ton/invånare vilket är samma nivå som länet och lägre än riket på 2,9 ton/invånare. Utsläppen har haft en nedåtgående trend sedan 1990 och har minskat med 32 procent sett till per invånare. Sett till de totala utsläppen, exklusive industri och jordbruk, har utsläppen minskat med 30 procent.

Karlsborg är den kommun med högst utsläpp per invånare när man exkluderar industrier och jordbruk. Utsläppen kommer främst ifrån transporter. Utsläppen i kommunen ökade något under 2017 vilket beror på en ökning inom personbilar som troligtvis beror på en förbättring i metodiken än en verklig förändring. Karlsborgs utsläpp (3,5 ton/invånare) ligger över både riks- och länsgenomsnittet medan Falköping ligger över länsgenomsnittet och Skövde på samma nivå. Utsläppen ifrån Tibro och Hjo är lägre än utsläppen för både länet och riket.

Ökningen år 2000 i Skövde kommer ifrån fluorerade gaser som tidigare har redovisats under industrier.

Data till denna statistik hämtas från nationella emissionsdatabasen, undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför mer osäker.

Etappmål till begränsad klimatpåverkan

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Det långsiktiga målet är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Drivs med Miljöbarometern