Klimat

Utsläpp av växthusgaser, Väderstatistik

Klimatförändringarna är ett av de största miljöproblemen som vi står inför. Förbränning av fossila bränslen svarar för det största bidraget till utsläppen både i Sverige och i övriga världen.

Utsläppen av växthusgaser i MÖS-kommunerna har minskat med 32 procent sedan 1990 sett till per invånare. Industrin- och jordbrukssektorn är de största utsläppskällorna i regionen och bidrar till att utsläppen per invånare är högre i MÖS-området än i riket. Jämför man däremot utsläppen exklusive industri- och jordbrukssektorn är utsläppen något lägre i MÖS-området än riket.

Klimatmodeller visar att Sverige kommer få en högre medeltemperatur och mer nederbörd. MÖS-regionen har de senaste åren blivit både blötare och varmare. Data från SMHI:s väderstation i Skövde visar på ökande värden både avseende medeltemperatur och nederbörd.

Utsläpp av växthusgaser

Växthusgasutsläpp per kommun

Indikator MÖS.1.1 Utsläpp av växthusgaser per kommun.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1990
Senaste värdet: 8,94 ton/inv2019

Växthusgasutsläpp exkl. industri och jordbruk

Indikator MÖS.1.3 Utsläpp av växthusgaser exklusive industri och jordbruk
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1990
Senaste värdet: 2,54 ton/inv2019

Växthusgasutsläpp per sektor

Indikator MÖS.1.2 Utsläpp av växthusgaser per sektor i MÖS-kommunerna.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1990
Senaste värdet: 8,94 ton/inv2019

Lokal väderstatistik

Årsmedeltemperatur

Indikator MÖS.1.5 Årsmedeltemperatur vid mätstationen i Skövde.
Senaste värdet: 9,4 °C2020

Årsnederbörd

Indikator MÖS.1.4 Årsnederbörden vid mätstationen i Skövde.
Senaste värdet: 664 mm2021

Nationella mål

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”
Drivs med Miljöbarometern