Energi

Energianvändning, Förnybara energikällor

All energianvändning påverkar miljön mer eller mindre. Den svenska energi- och klimatpolitiken syftar till en effektiv och hållbar energianvändning med låg negativ inverkan på klimatet, miljön och människors hälsa.

Den totala energianvändningen (exklusive industrin) inom MÖS-kommunerna har minskat jämfört med 2009. Den största minskningen har skett inom sektorerna transporter och bostäder. Energianvändningen inom industrin har istället ökat.

Omställningen till förnybara bränslen går framåt. I regionen satsas det stort på vindkraft, flest vindkraftverk finns i Falköping. Dock har detta avstannat senaste åren. Istället har installerad effekt solcellsel ökat kraftigt och bara under 2019 skedde en fördubbling jämfört med året innan. Inom flera av kommunerna har även satsning gjorts på biogasproduktion, främst i Skövde. Fjärrvärmen är i stort sett helt fossilfri bland MÖS-kommunerna.

Energianvändning

Energianvändning exkl. industrin

Indikator MÖS.2.1 Energianvändning per invånare, exklusive industrin.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 18,8 MWh/person2020

Energianvändning inom industrin

Indikator MÖS.2.2 Industrins energianvändning per invånare.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2009
Senaste värdet: 11 MWh/person2020

Energianvändning per sektor

Indikator MÖS.2.3 Energianvändning per invånare och sektor.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 30,3 MWh/person2020

Energi i kommunala lokaler

Indikator MÖS.2.4 Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler, uppräknad verksamhetsel (normalårskorrigerat).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 161 kWh/m22014

Energi i kommunala bostäder

Indikator MÖS.2.5 Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder (normalårskorrigerat).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 142 kWh/m22014

El i kommunala bostäder

Indikator MÖS.2.6 Inköpt el till kommunala bostäder
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 43 kWh/m22014

Förnybara energikällor

Förnybar energi i kommunala byggnader

Indikator MÖS.2.7 Andelen förnybar energi samt restvärme i kommunala bostäder och lokaler.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 90 %2014

Fjärrvärme

Indikator MÖS.2.8 Andel förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmeproduktionen.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 99 %2019

Vindkraft

Indikator MÖS.2.9 Installerad effekt vindkraft, ackumulerat.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2003
Senaste värdet: 104750 kW2020

Biogas

Indikator MÖS.2.10 Mängd producerad biogas, exklusive facklad gas (rågasproduktion).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2005
Senaste värdet: 34244 MWh2020

Solceller

Indikator MÖS.2.11 Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2016
Senaste värdet: 16900 kW2020

Nationella mål

”Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används.”

Energi berör flera av miljökvalitetsmålen, bl.a. Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och God bebyggd miljö.
Drivs med Miljöbarometern