Avfall och återvinning

Avfallsmängder, Återvinning, Nedskräpning

Att förebygga uppkomsten av avfall är det översta steget på avfallstrappan, EUs avfallshierarki. Det är också prioriterat i de nationella miljömålen och i den nationella avfallsplanen. Därefter kommer återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och sist deponering.

Den totala mängden insamlat hushållsavfall i MÖS-kommunerna har legat på ungefär samma nivå de senaste åren men ökade något under 2019. Avfallsbehandlingen utvecklas i överensstämmelse med avfallshierarkin, dock har avfall till materialåtervinning minskat relativt kraftigt 2018. Anledningen till minskningen beror främst på att från och med 2018 räknas inte konstruktionsmaterial in i materialåtervinning. Insamlade förpackningar har istället ökat 2018 och 2019, Även mängden avfall till biologisk behandling har ökat vilket den gjort konstant sedan 2010.

Avfallsmängder och behandling

Mängd insamlat avfall

Indikator MÖS.8.1 Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2007
Senaste värdet: 543 kg/person2019

Behandling av avfall

Indikator MÖS.8.2 Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010

Farligt avfall

Indikator MÖS.8.3 Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via kommunens försorg.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2007
Senaste värdet: 10,2 kg/person2019

Matavfall

Indikator MÖS.8.4 Andel matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2007
Senaste värdet: 36 %2019

Materialåtervinning

Materialåtervinning

Indikator MÖS.8.5 Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010
Senaste värdet: 34 %2019

Förpackningar och tidningar, kommuner

Indikator MÖS.8.6 Mängd insamlade förpackningar och tidningar per kommun och invånare.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2006
Senaste värdet: 64,3 kg/inv2019

Förpackningar och tidningar, förpackningstyp

Indikator MÖS.8.7 Mängd insamlat förpackningar och tidningar, per förpackningstyp och invånare.
Senaste värdet: 64,3 kg/inv2019

Nedskräpning

Nedskräpning, skräptyp

Indikator MÖS.8.8 Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter, redovisat per skräptyp.
Trend: Ingen uppmätt förändringingen förändring sedan 2012
Senaste värdet: 6,63 st/10 kvm2012

Nationella mål

”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.”
Drivs med Miljöbarometern