Kollektivtrafik

Utveckling av kollektivtrafiksystemet.

Förtätning av bebyggelsen är positivt för att minska transportarbetet och energianvändningen för transporter. En hög befolkningstäthet och samlad bebyggelse med utbyggd servicestruktur förbättrar förutsättningarna för att anordna attraktiv kollektivtrafik och att främja cykel- och gångtrafik. Översiktsplanen och trafikplanen ger vägledning om vilka områden i staden som avses ha förutsättningar för bebyggelse med utbyggd servicestruktur med attraktiva villkor för kollektivtrafik och möjligheter till förbättrade utgångspunkter för cykel- och gångtrafik.

Kommunerna är efter årsskiftet 2011/2012 inte längre beställare av regional kollektivtrafik genom den nya kollektivtrafiklag som införs. Dagens kommunala organ ersätts med en regional kollektivtrafikmyndighet, bland annat i syfte att göra det möjligt för kollektivtrafikföretag att fritt och inom alla geografiska marknadssegment etablera kommersiell kollektivtrafik. Skövde kommuns trafikplan omfattar Skövde tätort och stadens trafiksystem. Övriga tätorter i kommunen behandlas inte i trafikplanen men gagnas av ett väl fungerande trafiksystem i huvudorten.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Flera initiativ har under 2014 tagits för att utveckla kollektivtrafiksystemet. Utvecklingen har skett inom ramen för de nya formerna för trepartssamverkan med Nobina och Västtrafik. Olika möten har också hållits med diverse aktörer. Bland annat har Stadstrafikforum inbjudit till inspirationsdagar för kommunens politiker. Arbetet med landsbygdsutredningen, d v s servicenivåer inom kollektivtrafiken i landsbygdsområden, har diskuterats med kommunerna inom Skaraborg. Ärendet har också diskuterats på Kollektivtrafikberedningens sammanträde inför Kollektivtrafikrådet Skaraborgs arbete med ett gemensamt yttrande. Möte har också skett med Next Skövde och Nobina om behovet av gemensam marknadsföring av kollektivtrafiken under shoppinghelgen den 4-6 april 2014. Skövde kommun har även diskuterat frågan om nedläggning av trafiken på linje 4 i Hasslum med Nobina. Vidare har ett första möte hållits med ledningen för anropsstyrd trafik om verksamheten och kopplingen till arbetet i de delregionala kollektivtrafikråden. Förslag till objekt för tillgänglighetsanpassning av hållplatser under 2015 har också tagits fram. Objekten bidrar till ökad tillgänglighet för alla och främjar utvecklingen av kollektivtrafiksystemet.

Startmöte för detaljplan för del av kvarteret Mode har hållits. Syftet med detaljplanen är att planlägga området för allmänplats gata, busstrafikändamål och parkering. Detaljplanen är en första etapp i en större ombyggnad av Resecentrum med angränsande områden som skapar möjlighet för en utökad bussterminal vid Skövde Resecentrum och utrymme för fler hållplatser för stadsbusstrafiken i anslutning till Stationsgatan. Dessutom skapas möjligheter för förbättrad tillgänglighet för gång- och cykel.

Minskade utsläpp av koldioxid beräknas bli cirka 2 300 ton/år.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern