Infrastruktur för cykling och gångtrafik

Utveckla infrastruktur och drivkrafter för cykling och gångtrafik.

Förtätning av bebyggelsen är positivt för att minska transportarbetet och energianvändningen för transporter. En hög befolkningstäthet och samlad bebyggelse med utbyggd servicestruktur förbättrar förutsättningarna för att anordna attraktiv kollektivtrafik och att främja cykel- och gångtrafik. Översiktsplanen och trafikplanen ger vägledning om vilka områden i staden som avses ha förutsättningar för bebyggelse med utbyggd servicestruktur med attraktiva villkor för kollektivtrafik och möjligheter till förbättrade utgångspunkter för cykel- och gångtrafik.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Skövde kommun har en önskan att stimulera sina invånare till att cykla och gå i en successivt högre utsträckning. Arbetet kan beskrivas som löpande snarare än som ett projekt med start och slut. Kommunen deltog 2014 för tredje gången i Cykelfrämjandets kommunvelometer där man hamnade på plats 20 av 34 deltagande kommuner. Det som utmärker sig är att Skövde är en av de kommuner som satsar minst på information/kampanjer och även lägger lite pengar på drift och investeringar i cykelvägnätet jämfört med de övriga kommunerna.

Under 2014 har tre nya cykelpumpar anlagts i Skövde centralort samt ny beläggning har lagts på ca 2 km gång- och cykelvägar. Under hösten pågår också byggnation av en ny cykelväg längs Kungsgatan i centrala Skövde som kommer att knyta samman cykelvägnätet från de västra delarna av staden med de stora arbetsplatserna öster om stambanan. Vidare har Trafikverket byggt en ny cykelväg från Stöpen till Åbrovallen där Skövde kommun står som medfinansiär.

Under maj 2014 genomfördes en Nöjd-Kund-Undersökning där 615 boende i Skövde tätort, men även i övriga nio yttertätorter, fick svara på en rad frågor – bland annat om hur man väljer att färdas i centrum. Det framkom att cyklandet ökat något, medan andelen som väljer att gå stadigt minskar. Detta visar att arbetet för att förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik måste fortsätta, och att utvärdering är nödvändig för att ta reda på ifall andra åtgärder krävs. En följdfråga ställdes också till de som angav cykel som färdsätt, nämligen vad cyklisten anser om cykelställ. Resultatet visar att det är viktigt att fortsätta skapa fler mindre cykelparkeringar överallt där det är möjligt så att det hela tiden går att hitta en cykelparkering nära mål-punkten.

Minskade utsläpp av koldioxid beräknas bli cirka 800 ton/år.

Utredning och planering 2012–2013.
Genomförande 2013–2020.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern