Samhällsplanering

Samhällsplaneringen ska bidra till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Samhällsplaneringen är ett betydelsefullt instrument för att åstadkomma energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp såväl inom bebyggelsesektorn som inom transportsektorn.

Gemensamma uppvärmningssystem som fjärrvärme ger en ökad effektivitet i jämförelse med individuella uppvärmningssystem. Förutsättningarna för gemensamma uppvärmningssystem kan främjas i samhällsplaneringen genom förtätning och hög exploateringsgrad inom områden med redan relativt tät bebyggelse. Flerbostadshus och sammanhållen bebyggelse med flera bostäder i sammanbyggda hus förbättrar möjligheterna att utnyttja fjärrvärmens fördelar. Översiktsplanen ger vägledning om vilka områden som avses förtätas och/eller byggas ut med flerbostadshus och större byggnader med lokaler.

Transportsektorn spelar genom sin stora andel av de samlade utsläppen av växthusgaser en viktig roll för att bidra till att uppfylla de nationella klimatmålen. Det innebär stora utmaningar eftersom det kräver stora utsläppsminskningar på kort tid. Samtidigt har utsläppen från transportsektorn under lång tid ökat som ett resultat av ökande resor och transporter. Under senare år har dock ökningen mattats av.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser är den utsläppskälla som innebär den största utmaningen för nationella insatser för att minska utsläppen. Det är rimligt att anta att fler och hårdare nationella åtgärder kommer att vidtas men lokala åtgärder kommer att ha stor betydelse för att nå de nationella målen. Skövde kommuns beslut att biogas ska användas för all stadsbusstrafik i Skövde från 2014 är en viktig åtgärd för att uttrycka kommunens ambition på området, liksom utveckling av turtäthet och linjestruktur inom kollektivtrafiken.

Förtätning av bebyggelsen är även positivt för att minska transportarbetet och energianvändningen för transporter. En hög befolkningstäthet och samlad bebyggelse med utbyggd servicestruktur förbättrar förutsättningarna för att anordna attraktiv kollektivtrafik och att främja cykel- och gångtrafik. Översiktsplanen och trafikplanen ger vägledning om vilka områden i staden som avses ha förutsättningar för bebyggelse med utbyggd servicestruktur med attraktiva villkor för kollektivtrafik och möjligheter till förbättrade utgångspunkter för cykel- och gångtrafik.

Drivs med Miljöbarometern