Energieffektivisering och klimateffekter

Energieffektivisering och klimateffekter ska konsekvent beaktas vid all samhällsplanering.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

I plan -och exploateringsprocessen arbetar kommunen med att bygga inåt i staden för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur och kollektivtrafiknära lägen. Skövde kommun har även tagit fram en trafikstrategi där gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras framför bilen.

Vid försäljning av mark försöker kommunen uppmuntra till energieffektivt byggande. Kommunen anordnar till exempel en markanvisningstävling då ett av bedömningskriterierna är bättre standard på energiskalet. Kommunen försöker uppmuntra till högre krav på energianvändningen än Boverkets riktlinjer men marknaden i Skövde, samt kraftiga konjunktursvängningar, har gjort att det inte har varit moget att pressa byggherrarna för mycket. Några försök har gjorts men intresset har varit svalt. Ett undantag är en tomt i Trädgårdsstaden där JB Villan ska bygga ett koncept inom lågenergihus. I etapp två i området har även fler byggherrar aviserat att de ska bygga mer energisnålt än vad normen anger.

Vid exploatering ser man även till att behålla grönområden och om det inte är möjligt kompenseras det genom att grönområden anläggs på annan plats.

Minskade utsläpp av koldioxid beräknas bli cirka 600 ton/år.

Delansvar: Byggnadsnämnden; Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern