Energianvändning

Energianvändning exklusive industri.

Indikatorn redovisar slutlig energianvändning inom olika sektorer förutom industrin.

Energianvändning exklusive industri.
Färgruta Totalt
Färgruta Jordbruk, skogsbruk & fiske
Datakälla: SCB
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2010
Senaste värdet:0,8 MWh/person (2013)
Utgångsvärde:0,8 MWh/person (2010)

Kommentar

Energianvändingen per invånare exklusive industrin var år 2013 drygt 23 MWh vilket är ungefär som föregående år. Den totala minskningen sedan 1990 är cirka 10 procent.

De sektorer som förbrukar mest energi är transporter och hushåll som står för 70 procent av energianvändningen. Inom alla sektorer förutom offentlig verksamhet samt övriga tjänster har energianvändningen minskat sedan 1990. Mest betydande är minskningen inom transporter.

Statistiken är primärt framtagen för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäker. År 2009 ändrade SCB metod vilket gör att statistiken för tidigare år inte är helt jämförbara.
Drivs med Miljöbarometern