Energianvändning

Energianvändning exklusive industri.

Indikatorn redovisar slutlig energianvändning inom olika sektorer förutom industrin.

Mätområde Senaste värdet Datum
Totalt 23,3 2013
Transporter 8,5 2013
Hushåll 7,7 2013
Offentlig verksamhet 2,8 2013
Jordbruk, skogsbruk & fiske 0,8 2013
Övriga tjänster 3,4 2013
Datakälla: SCB

Kommentar

Energianvändingen per invånare exklusive industrin var år 2013 drygt 23 MWh vilket är ungefär som föregående år. Den totala minskningen sedan 1990 är cirka 10 procent.

De sektorer som förbrukar mest energi är transporter och hushåll som står för 70 procent av energianvändningen. Inom alla sektorer förutom offentlig verksamhet samt övriga tjänster har energianvändningen minskat sedan 1990. Mest betydande är minskningen inom transporter.

Statistiken är primärt framtagen för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäker. År 2009 ändrade SCB metod vilket gör att statistiken för tidigare år inte är helt jämförbara.
Drivs med Miljöbarometern