Miljötillsyn

Energieffektivisering genom miljötillsyn.

Miljöbalken ger kommunen möjlighet att genom sin tillsyn påverka energianvändningen hos företagen. Verksamhetsutövare ska enligt miljöbalkens hänsynsregler skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. De har även ett ansvar att hushålla med råvaror och energi samt i första hand använda förnybara energikällor.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Under 2013 genomfördes en uppföljning av i vilken utsträckning företag som var med i en energikartläggning 2010/2011 har integrerat arbete med energifrågor i sin verksamhet. Överlag hade företagen, som inkluderar verksamheter dels i Skövde kommun och dels i de fyra övriga kommuner som är medlemmar i Miljösamverkan östra Skaraborg, någon form av energitänkande i verksamheten. Alla företag var till exempel medvetna om att energivinst finns att göra vid användning av lysrör. Även en informationsträff om energianvändning och energieffektivisering genomfördes för företag.

Vid miljönämndens tillsyn av tillståndspliktiga lantbruk under 2014, har berörda lantbrukare erbjudits att energirådgivaren skulle följa med. Hittills har energirådgivaren varit med vid ett tillsynsbesök. Hos resterande tre lantbrukare har den energikartläggning som gjordes under 2011 följts upp. Vidare kan konstateras att miljönämnden (Miljösamverkan östra Skaraborg) integrerat energifrågorna ytterligare i sin tillsyn.


Ansvarig organisation: Miljösamverkan Östra Skaraborg

Drivs med Miljöbarometern