Rådgivning och information

Rådgivning och information ska bidra till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.

En kommun kan, utöver att arbeta metodiskt och långsiktigt med att effektivisera energianvändningen i sina egna verksamheter och fastigheter, på olika sätt bidra till att invånare och lokala företag får så goda möjligheter som möjligt att leva och verka energieffektivt. Kommunens främsta medel för att påverka energianvändningen bland invånare och lokala företag är genom rådgivning och information.

Miljöbalken ger även kommunen möjlighet att genom sin tillsyn påverka energianvändningen hos företagen. Verksamhetsutövare ska enligt miljöbalkens hänsynsregler skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. De har även ett ansvar att hushålla med råvaror och energi samt i första hand använda förnybara energikällor.

För att goda energieffektiviseringsresultat ska kunna uppnås krävs att rådgivningen bedrivs uppsökande och proaktivt samt att effekterna av rådgivningen går att följa upp och utvärdera. Projekt eller kampanjer kan genomföras gentemot utvalda grupper eller branscher. Energi- och klimatrådgivningen kan med fördel samarbeta målinriktat med andra delar av den kommunala organisationen, inklusive de kommunala bolagen, i sin rådgivning. Genom samarbetet kan goda exempel från den kommunala organisationen förmedlas och möjligheter till uppföljning och utvärdering skapas. Andra aktivteter som kan genomföras inom ramen för den kommunala energi- och klimatrådgivningen är transportrådgivning riktad till hushåll, näringsliv och organisationer och utbildningar inriktade mot visualisering och inspiration kring energieffektivisering.

Drivs med Miljöbarometern