Vindkraft

Ökat utnyttjande av vindkraft genom att på olika sätt främja utbyggnad av vindkraft i kommunen.

Syftet med åtgärden är att kommunen ska främja etablering av vindkraft för företag och organisationer.

Vindkraft har goda förutsättningar att ge ett betydande bidrag till minskade utsläpp av koldioxid. Ett vindkraftverk på 2 MW innebär en minskning med 1 600–2 000 ton koldioxid per år. Enligt kommunens vindkraftsplan finns flera områden i kommunen som är lämpliga för vindkraftsetablering med hänsyn tagen till relevanta förutsättningar för vindkraftsetableringar. Hur många verk det blir i realiteten styrs av en mängd olika variabler i det enskilda fallet.

Kommunen har möjlighet att främja vindkraftutbyggnad genom att klargöra och ange en positiv inställning till vindkraft inom utpekade områden i vindkraftsplanen/översiktsplanen. Den antagna vindkraftplanen måste vara styrande för etablering av vindkraft i kommunen. Dock bedöms det inte vara realistiskt att sträva mot att göra kommunen som geografiskt område självförsörjande på el från vindkraft inom överskådlig tid med hänsyn till de motstående intressen som den kommunala förvaltningen har att ta hänsyn till.

Åtgärdsstatus:Föreslagen Föreslagen
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

I Skövde kommun finns sex vindkraftverk med en installerad effekt på 4300 kW. Den samlade produktionen från dessa var 2012 omkring 6000 MWh enligt ungefärliga siffror från SCB (data från SCB finns endast för 2012). Dessutom finns ett vindkraftverk som ägs av Skövde Värmeverk men det är inte beläget inom kommungränsen utan finns i vindkraftparken Horshaga i Skara kommun. År 2013 låg elproduktionen på 4 993 MWh.

En ökad utbyggnad av vindkraft med 5-10 vindkraftverk á 2 MW ger minskade utsläpp av koldioxid med 8 000–20 000 ton/år.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern